Pole, políčka za mandel sýra

Ulrich Jahn

v těch časech žili v jedné vsi sedlák a urozený pán a ti se k sobě měli jako pes a kočka. Ke vší smůle ležel sedlákův statek tak, že když se vydal do města, musel kolem zámku.

j ednoho dne jel sedlák na jarmark s vozem plně naloženým slámou, a když projížděl kolem zámku, pánův synek na něj zavolal: „Sedláku, čeho si to naložil?“ „Slámy, mladý pane, slámy.“ zabručel sedlák a jel dál. To mladého pána pohněvalo, že ho sedlák tak odbyl, a když se tento večer vracel domů, stál opět u brány a volal: „Sedláku, byl jarmark velký?“ „To jsem, mladý pane, neměřil.“ dostal v odpověď. „Tak jsem to nemyslel, sedláku,“ řekl hoch: „já se ptám, zda tam bylo hodně lidí.“ „Nepočítal jsem je, mladý pane.“ odvětil sedlák a jel dál svojí cestou, ale dobře slyšel, jak hošík běží za pánem a stěžuje si a jak pán říká: „Jen počkej, zítra si ho předvolám, a poštvu na něj psy, aby mu popravili kalhoty.“

n ad tím zlým šlechticovým úradkem byl sedlák velmi zachmuřený, a když přišel domů, stěžoval si své ženě. „Co od tebe ti hlupáci chtějí?“ řekla selka: „Copak jsi jim správně neodpověděl? Ale já se už postarám o to, aby tě jejich psi nepokousali.“ Šla do zahrady a položila past, do které se přes noc chytil zajíc, který si tam chodil na zelí.

z ajíce si musel sedlák ráno zapnout pod kabát, a když se vydal k vrchnosti, měl ho vypustit, až na něj pán pošle psy. Ženina lest sedlákovi dodala odvahy, a tak rázně zabušil pěstí na bránu šlechtického statku. „Kdo je tam?“ zvolal pánův synek. „Ten, co není uvnitř.“ dostal v odpověď. To hoch ihned poznal, že to bude sedlák, otevřel bránu a pustil psy. Ten mezitím rozepnul kabát a zajíc vyskočil ven. Vida, psi si sedláka vůbec nevšímali a pustili se za zajícem, který upaloval přes zahrady a proklouzl plotem, kam ho nemohli následovat. To rozzuřilo jednoho chrta, pánova miláčka, a chtěl se přes plot dostat, ale vyskočil příliš nízko, zůstal viset na plotě a špičatý kůl ho proklál. Pán připsal vinu za psí smrt sedlákovi a byl na něj ještě rozzlobenější než dřív a svatosvatě si přísahal, že ho potrestá.

d ruhého dne si ho nechal zavolat, aby k němu přišel na oběd. Sedlák tam usmířeně šel, ale zatímco pán, jeho synek i všichni, kteří k panstvu patřili, dostali kapry, byly pro sedláka prostřeny jen korušky [pozn1] a suché brambory. Sedlák vzal jednu korušku a držel ji u ucha, jako by mu něco říkala, a potom hlasitě zvolal: „Ale, koruško, to co mi říkáš, jsem už dávno věděl!“ Pán byl zvědavý a ptal se, o co se jedná. „Ale celkem nic,“ řekl sedlák: „jen mi řekla, že vaše prabába se utopila v tom kapřím rybníce.“ „Tak to je jíst nebudu!“ zvolal pán zhnuseně: „A moji lidé je jíst také nebudou!“ a posunul celou mísu k sedlákovi, který si na rybách spokojeně pochutnával a celou místu dočista vyjedl, až se tomu pán divil, že mu z toho jídla nebylo špatně.

p o jídle se pán zeptal: „Sedláku, dá si sklenici vína?“ „Proč ne, kdybych nějakou měl.“ dal mu sedlák v odpověď. Tu dal pán znamení komorníkovi a tento sedlákovi předložil sklenici vína, která byla rozředěna třemi čtvrtinami vody. Sedlák to ihned poznal, a když si dal první hlt, protáhl hubu od ucha k uchu. „Copak, nechutná mu to víno?“ zeptal se pán. „Ne,“ odvětil sedlák: „kdyby na tu sklenici svítilo celý den slunce a všechnu vodu vytáhlo, tak to víno nebude stále o nic lepší.“ Na to pán čekal a řekl: „Nemám žádné lepší víno! Fridrichu, jdi s ním do sklepa a ukaž mu oba sudy, aby sám viděl, že jsem mluvil pravdu.“ Ale Fridrich mu měl ve sklepě dát za vyučenou karabáčem a sedlák to dobře tušil.

k dyž byli ve sklepě, na nic nečekal, přiskočil k sudům a vytáhl z nich zátky, takže víno vytékalo ven a rozlévalo se po sklepě. Komorník ihned zapomněl na karabáč i sedláka a hleděl, aby to výtečné víno zachránil, přiskočil a do každého otvoru strčil palec, aby nemohlo víno vytéct. Sotva měl palce uvnitř, popadl sedlák karabáč a z plných sil ho mlátil. Komorník křičel bolestí a volal celý zámek na pomoc, ale pán i ostatní, ač dobře slyšeli, nehnuli ani brvou, protože si mysleli, že to tak žalostně naříká sedlák, měli z toho radost a volali dolů do sklepa: „Jen pořádně, Fridrichu, pořádně!“ „Dělám, co mohu.“ volal sedlák, ale nakonec víc nemohl, sundal ze skoby dva pěkné kousky slaniny, strčil je pod kabát a šel celý pokřivený ze dvora pryč. Pán ho viděl a zlomyslně na něj zavolal: „Tak co? Má dost?“ „Na čtyři týdny to bude stačit.“ dal mu sedlák v odpověď a koukal, aby zmizel.

p án se zatím podivoval, že Fridrich stále ještě nepřišel ze sklepa, tak sešel dolů sám a uviděl tu spoušť. Komorník ležel napůl mrtvý na zemi, v sudech měl zastrčené palce, které byly oteklé tak, že je nemohl vytáhnout. Takže ty sudy museli rozsekat a z toho povstala škoda tak velká, že rozhněvaný pán zabavil sedlákovi všechnu půdu, kterou měl, a udělal z něj mávnutím proutku žebráka.

s mutný sedlák stál před ženou a hořekoval: „Co si nyní počneme, matko?“ „Otče, musíš jít za tím mužem, který stojí nad všechny šlechtice v zemi.“ řekla selka: „Jemu předneseš svoji žalobu na pána a požádáš, abychom dostali svoji půdu zpět. Ale musíš mu něco darovat, jinak pro tebe neudělá nic.“ Sedlák řekl: „Ale co mu mám darovat?“ „Dobrý sýr, ten má určitě rád,“ řekla selka: „ zabalím ti jich celý mandel.“ [pozn2] A tak se také stalo.

s edlák s Božím požehnáním dorazil do Berlína, krosnu se sýrem na zádech, a prvního vojáka na stráži se zeptal: „Ty, řekni mi, kde najdu muže, co poroučí všemu panstvu v zemi.“ „Tak to myslíš Starého Frice,“[pozn3] řekl voják: „ten bydlí tu ve městě v tom velkém zámku.“ Sedlák se na zámek vydal, ale stráž mu zastoupila cestu a zvolala: „Sedláku, ke Starému Fricovi nesmíš, nejsi ohlášený!“ „Jen mne nech jít, dám ti polovinu toho, co od krále dostanu.“ řekl sedlák. Strážce ho nechal sice projít, ale za chvíli natrefil na komorníka, který ho držel za šos a že dál to nepůjde. Tu sedlák řekl: „Jen mne nech jít, ty dostaneš tu druhou polovinu, co mi dá Starý Fric.“ Tu byl najednou komorník celý vyměněný a sám mu otevřel dveře, které vedly do sálu, kde Starý Fric úřadoval.

k rál byl velmi laskavý a sedlák mu beze strachu vyprávěl celý svůj příběh, a když s tím byl hotový, prosil krále, aby svoji zemi dostal zpět, že mu to nebude na škodu. A s tím vytáhl z krosny celý mandel sýrů. Tu se Starý Fric smál a sýry si vzal a slíbil sedlákovi, že mu pomůže získat zpět jeho zemi. „A dodržíš slovo?“ zeptal se sedlák. „Co řeknu, to se musí stát,“ odvětil starý Fric: „protože jsem král. A aby se ti šlo domů lépe, věnuji ti pár dukátů na cestu.“ Ale sedlák pomyslel na svoje sliby, které dal strážci a komorníkovi, a řekl: „Peníze nemusím, ale pár pohlavků by se mi hodilo.“ „Máš je mít.“ smál se král a sedlák se pěkně poděkoval, a když vyšel ze dveří a ti dva se hlásili o svoji odměnu, tak se natáhl a dal každému pohlavek a oni se neodvážili ani pípnout, neboť si za to mohli sami.

k dyž přišel sedlák domů, nechal Starý Fric již vše uvést do pořádku a pán i synek mu šli přátelsky v ústrety a vydali mu zpět všechnu jeho půdu, kterou mu předtím neprávem vzali.

o d té chvíle žil sedlák v míru a pokoji na svém statku až do požehnaného konce, a pokud neumřel, žije dodnes. [pozn4]

Oddělovač

Poznámka 1 - Koruška evropská (Osmerus eperlanus) je malá (do 20 cm) chutná baltická rybka, která se smaží, nakládá nebo suší a ti, co ji ochutnali, na ni nedají dopustit a rádi ji odpustí, že je samá kost.   Zpět
Poznámka 2 - Mandel je archaické označení čísla patnáct.   Zpět
Poznámka 3 - Starý Fric je v lidové tradici označení pruského krále a kurfiřta brandenburského Friedricha II Velikého (24.12.1712 Berlín – 17.8.1786 Potsdam).   Zpět
Poznámka 4 - Lidová pohádka „Der Bauer, der Edelmann und der alte Fritz“ je ze sbírky lidových pohádek a pověstí „Volksmärchen aus Pommern und Rügen“ (1891) německého sběratele a folkloristy Ulricha Jahna (1861-1900). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons