Nebeská svatba

Bratři GrimmovéByl jednou jeden selský synek a ten jednou slyšel v kostele faráře, jak říká, že kdo se chce dostat do nebe, musí jít stále rovně. Tak se vydal na cestu a šel a šel stále rovně za nosem, cestou necestou, přes hory a doly, úvratí i úvozem, až jednoho dne dorazil do obrovského města a tam přišel do kostela, kde právě probíhala mše. Když kolem sebe viděl všechnu tu nádheru, myslil si, že se ocitl rovnou v nebi, a radostí mu poskočilo srdce. Když mše skončila a kostelník ho posílal pryč, řekl: „Ne! Nikam nepůjdu! Jsem šťastný, že jsem konečně v nebi.“ Kostelník šel tedy za farářem a vypověděl mu, že v kostele je dítě a myslí si, že je v nebi. A tak farář rozhodl, že pokud si to mysli, ať při tom zůstane; šel za chlapcem a zeptal se ho, jestli nechce v kostele pomáhat. Chlapec souhlasil, neboť na práci byl uvyklý a z nebe se mu nechtělo.

Zůstal tedy v kostele. Pozoroval lidi, kteří přicházeli před vyřezávaný obraz Matičky Boží s Jezulátkem, klekali na kolena a modlili se a tu si pomyslil: „To je náš milostivý Pán.“ A nahlas dodal: „Slyš, můj pane, jsi hubený až běda, lidé tě nechají hladovět! Přinesu ti každý den polovinu svého jídla.“ A od této chvíle dobrotivý hoch obrazu každý den přinášel polovinu svého jídla, tento darované jídlo přijímal a za pár týdnů obraz viditelně přibral, zesílil a zmohutněl, až to bylo lidem k divení. Faráři to vrtalo v hlavě, tak jednoho dne zůstal tajně v kostele a čekal. Tu uviděl hocha, jak se dělí s Matkou Boží o svůj chleba a ona to přijímá.

Za nějaký čas chlapec onemocněl a zůstal na lůžku dlouhých osm dní; když konečně vstal, první co bylo, že nesl své jídlo Matce Boží. Farář šel za ním a slyšel, jak se chlapec omlouvá: „Milostivý Pane, nezlob se na mne, že jsem ti tak dlouho nic nepřinesl, byl jsem nemocný a nemohl jsem vstát.“ Tu mu obraz odpověděl: „Já o tvé dobré vůli vím a to mi stačí. Připrav se, příští neděli budeš slavit nebeskou svatbu.“ Chlapec se zaradoval a řekl to faráři, který k němu mezitím přišel, a pak se ptal obrazu, jestli může pana faráře vzít s sebou, ale obraz mu odvětil, že půjde jen on sám. Farář chlapci slíbil, že ho řádně připraví k svatému přijímání a chlapec byl spokojen.

Příští neděli se hoch po svatém přijímání skácel se k zemi a byl mrtev; Pán si ho vzal k sobě. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die himmlische Hochzeit“ (KHM 209) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková