Jakob Ludwig Carl Grimm

b ratří Grimmové prosluli v německé i světové literatuře svou sbírkou lidových pohádek a písní, pověstí a legend. Zvláště svými Kinder- und Hausmärchen, kterými položili základy nové vědy – folkloristiky. Pohádky jako Sněhurka či Šípková Růženka jsou známy z mnoha zpracování, ale prvními, kdo je zapsali byli právě bratří Grimmové. V činorodé spolupráci byl Wilhelm tím, kdo pohádky sbíral a upravoval, zatímco Jacob, který byl lingvista a filolog, pohádky povýšil na předmět seriózního vědeckého výzkumu.

j acob Grimm se narodil 4.1.1785 v Hanau nad Mohanem (pro neznalé zeměpisu je to v jižním Hessensku, západně od Frankfurtu nad Mohanem). Roku 1791 se početná rodina Grimmů stěhuje do Steinau.

p hilipp Wilhelm Grimm, který byl vzděláním právník a pracoval jako městský úředník, zemřel dne 10.1.1796 ve věku 44 let, když bylo nejstaršímu žijícímu synovi Jacobovi teprve 11 let. Ale jeho matka Dorothea Grimm nebyla z těch žen, co se vzdávají a vzdělaní jejích synů bylo jejím prvořadým úkolem. S finanční pomocí své sestry Henrietty, která pracovala jako komorná na dvoře hessenského lantkraběte, poslala své dva syny Jacoba a Wilhelma v roce 1798 studovat na sever do svého rodného města Kasselu, kde navštěvovali lyceum. Jakob pak v roce 1802 pokračoval ve studiu práv na univerzitě v Marburgu V roce 1803 se Dorothea Grimmová přestěhovala s dětmi do Kasselu.

p o dokončení univerzitních studií pracoval projevuje Jacob takový zájem o studium středověku, že jej Friedrich Karl von Savigny (švagr Bettiny Brentano) bere s sebou jako svého asistenta do Paříže. Roku 1806 se vrací zpět do Kasselu a díky své výborné znalosti francouzštiny pracuje jako sekretář hessenského válečného poradního sboru, tento úřad však již v roce 1807 opustil. Potom pracuje jako správce soukromé knihovny krále Jeroma Bonaparta Westfálského, později je přísedícím státní rady. 27.května 1808 umírá ve věku 52 let Dorothea Grimmová.

v roce 1814 odjíždí na diplomatickou misi do Paříže a Vídně. Po jejím ukončení Jacob, aby mohl finančně podporovat své mladší bratry a sestru, přijímá v roce 1816 v Kasselu místo druhého bibliotékáře, na kterém setrvá až do roku 1829.

p rávě do tohoto období lze situovat začátek sběratelského úsilí bratří Grimmů. V roce 1806 začínají bratří Grimmové pod vlivem sbírky lidové poezie Clemense Brentana a Achima von Arnim „DES KNABEN WUNDERHORN“ sbírat krátká epická vyprávění, především z oblasti rodného Hessenska, která pak označují jako lidové pohádky. Eticky průzračné příběhy, vypovídající o životních zkušenostech, o lidských touhách a snech, ve kterých jsou vždy odměňováni ti dobří, nevinní a nezištní, tvořily bohatou pokladnici lidové moudrosti, které dosud ležela nepovšimnuta. Jak jejich sbírka postupně narůstala a motivy se neustále v různých variantách obměňovaly a vracely, rozpoznali badatelé v pohádkách odraz dávné germánských mýtů a ság, jejichž fragmenty tvořily společnou paměť německých národů.

p rvní díl pohádek KINDER- UND HAUSMÄRCHEN vyšel v roce 1812, druhý svazek v roce 1815. V letech 1821–1822 byla jejich finanční situace natolik slušná, že mohla vyjít kolekce tří svazků těchto lidových pohádek. Na této kolekci chtěli ukázat, že německé obyvatelstvo sdílí stejnou kulturu, vycházející ze stejných kořenů, a přispět tak k obhajobě tehdy sílících sjednocovacích tendencí malých nezávislých království a knížectví.

d ohromady asi 40 lidí vyprávělo bratřím lidové pohádky. Jedna z nejvýznamnějších vypravěček byla Marie Hassenpflug, přítelkyně jejich sestry Charlotty, která pocházela z dobře situované, francouzsky mluvící rodiny. Mariininy příběhy byly směsí motivů z lidové tradice a vlivů z četby Perraultových Pohádek Matky husy (1697)

r oku 1830 se přestěhovali bratři do Göttingenu, kde se stal Jacob univerzitním knihovníkem. Jako člen tzv. Göttingenské sedmičky, skupiny liberálních profesorů, která protestovala proti zrušení tzv.Hannoverské konstituce (ústavy) z roku 1833 králem Ernestem Augustem, byl v roce 1837 spolu s bratrem Wilhelmem propuštěn a vrátil se zpět do Kasselu. Jacob patřil spolu s Dahlmannem a Gervinem k těm třem, kteří byli nejen vyloučeni z univerzity, ale byli i vyhoštěni ze země.

v roce 1841 odjeli bratři Grimmové na pozvání pruského krále Friedricha Wilhelma IV. do Berlína, kde se stali profesory na Berlínské univerzitě a pracovali na německém výkladovém slovníku (Das Deutsche Wörterbuch). Nabídka na zpracování velkého výkladového slovníku německého jazyka přišla z berlínského nakladatelství Weidmannchen již v roce 1838. První svazek tohoto rozsáhlého díla vyšel v roce 1854 a poslední 16.svazek vyšel až dlouho po jejich smrti v roce 1960.

n a berlínské univerzitě setrval Jacob až do roku 1848, kdy byl jmenován jako poslanec volebního kraje Mühlheim-Essen-Dinslaken.do prvního německého parlamentu ve Frankfurtu nad Mohanem.

b ratří Grimmové pracovali velmi činorodě a důkladně také na poli heroické mytologie, starověkého náboženství a práva a jejich úsilí nepolevilo ani když se Wilhelm v roce 1825 oženil. Sám Jacob se nikdy neoženil. Wilhelm zemřel v Berlíně 16.12.1859 a Jacob o 4 roky později tamtéž 20.8.1863. Jacob právě dokončil ve Slovníku práci na hesle Frucht.

b ratři Grimmové vstoupili do literatury a do historie literární vědy století po Madame d Aulnoy a Charlesovi Perraultovi, kteří byli vůbec prvními popularizátory pohádkové literatury. Bratří Grimmové však kladli důraz za zaznamenávání motivů orální lidové tradice, čímž se lišili od svých současníků Ludwicka Tiecka a Johanna-Karla Musaeuse, kteří se ve svých romantických příbězích opírali spíše o gotické tradice než o folklórní motivy.

p ohádky bratří Grimmů ( Kinder- und Hausmärchen ) byly publikovány ve dvou svazcích (1812-1815), poslední edice vyšla v roce 1857 a obsahovala 211 pohádek, dalších 28 bylo v dřívějších edicích, takže celkem tedy sbírka obsahovala 239 pohádkových příběhů. Pohádky byly zapsány podle ústní tradice, v prvním vydání bylo použito 10 dialektů německého jazyka. Pohádky jako Jeníček a Mařenka, Popelka, Sněhurka, Šípková Růženka se staly proslulými po celém světe, jsou půvabné svou magičností, motivy komunikace mezi lidmi a zvířaty a morálním patosem boje dobra se zlem.

b ratři Grimmové byli dokonalý pracovní tým, ve kterém se Jacob zaměřoval na studia lingvistická, kdežto Wilhelm byl spíše literární badatel. Ve své práci byli ovlivnění současným německým romantismem a svou láskou k mytologii, folklóru a fantaziím. Svou prací dokázali, že na základě studia orálních pramenů, muže být sestavena sbírka folklórních příběhů, které se snaží o ryzí reprodukci originálních motivů, a ukázali tak cestu dalším badatelům. Ač byly sesbírané příběhy zaznamenány jakkoliv přesně a věrně, přece však se zvláště Wilhelm při pozdějších edicích neubránil svým literárním ambicím, které mu kázaly některým pohádkám dodat poetický nádech.

v e své první knize ÜBER DEN ALTEDEUTSCHEN MEISTERGESANG (1811) Jacob Grimm vyslovil teorii, že existuje jedinečný vztah mezi německým jazykem a lidovým vyprávěním, kdy prapůvod tohoto vyprávění musí byt stejně tak starý jako počátek samotné německé kultury.

n a poli výzkumu německé gramatiky učinil Jacob Grimm jako lingvista významné objevy, které jsou platné dodnes. Jeho nejvýznamnější vědecká práce je DEUTSCHE GRAMMATIK, 1819-37, ve které položil základy německé filologie a která prokázala, že Jacob Grimm byl jedním z nejvýznamnějších jazykovědců své doby. V druhém vydání v roce 1822 ji Jacob doplnil o srovnávací úvahu o poznání hláskových změn při vývoji germánských jazyků. Tyto principy souhláskových změn ve výslovnosti jsou známy jako tzv.Grimmův zákon.

d ílo Jacoba Grimma:

u BER DEN ALTEDEUTSCHEN MEISTERGESANG,1811

k INDER- UND HAUSMÄRCHEN, 1812-15, 1822, 1857

d EUTSCHE GRAMMATIK, 1819-37

d EUTSCHE MYTHOLOGIE, 1835

g ESCHICHTE DER DEUTSCHEN SPRACHE, 1848

d EUTSCHES WÖRTERBUCH, 1854 - (s Wilhelmem Grimmem, dokončen v 1961; 16 svazků.)

Oddělovač

Seznam pohádek tohoto autora:
Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons